Konfigurowanie ustawień pliku

Wygenerowany plik konfiguracyjny służy do konfiguracji aplikacji w konsoli EMM. Ustawienia aplikacji w pliku konfiguracyjnym przedstawiono w poniższej tabeli.

W konsoli VMware AirWatch EMM Console nie możesz stosować domyślnych wartości ustawień. Ręcznie zdefiniuj wartości wszystkich ustawień. Możesz usunąć ustawienia z pliku konfiguracji, jeśli te ustawienia nie muszą zostać skonfigurowane (na przykład, adres serwera źródła uaktualnień baz danych (UpdateServer).

Konfigurowanie ustawień pliku

Klucz konfiguracji

Opis

Typ

Wartość

Domyślna wartość

LicenseActivationCode

Kod aktywacyjny aplikacji

String

Kod aktywacyjny aplikacji składający się z dwudziestu łacińskich liter i cyfr. Aby aktywować aplikację kodem aktywacyjnym, potrzebny jest dostęp do internetu w celu nawiązania połączenia z serwerami aktywacji Kaspersky Lab.

Jeśli pozostawisz to pole puste, aplikacja zostanie aktywowana przy użyciu licencji testowej. Okres ważności licencji testowej wynosi 30 dni. Po wygaśnięciu licencji testowej, wszystkie funkcje aplikacji mobilnej Kaspersky Endpoint Security for Android zostają wyłączone. Aby kontynuować korzystanie z aplikacji, musisz zakupić licencję komercyjną.

 

ScanScheduleType

Tryb uruchamiania skanowania

Choice

AfterUpdate – uruchomienie skanowania antywirusowego po aktualizacji bazy danych. Aplikacja aktualizuje antywirusowe bazy danych zgodnie z określonym terminarzem (UpdateScheduleType).

Daily – uruchamianie skanowania antywirusowego raz dziennie. Skonfiguruj czas rozpoczęcia skanowania (ScanScheduleTime).

Weekly – uruchamianie skanowania antywirusowego raz w tygodniu. Wybierz dzień tygodnia, aby rozpocząć skanowanie antywirusowe (ScanScheduleDay) i skonfiguruj czas (ScanScheduleTime).

Off – automatyczne uruchamianie skanowania antywirusowego jest wyłączone.

Niezależnie od ustawionej wartości użytkownik urządzenia może ręcznie uruchomić skanowanie antywirusowe.

AfterUpdate

ScanScheduleDay

Dzień skanowania

Choice

Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday

Możesz wybrać tylko jedną wartość dla tego ustawienia.

Monday

ScanScheduleTime

Czas skanowania

String

Czas można wyświetlić w formacie 24-godzinnym (na przykład 13:00) lub 12-godzinnym (na przykład 10:30 P.M.).

8:00

ScanScheduleLock

Zablokuj konfigurację trybu uruchamiania skanowania

Boolean

True – użytkownik nie może uzyskać dostępu do ustawień trybu uruchamiania skanowania antywirusowego w ustawieniach aplikacji.

False – użytkownik może skonfigurować tryb uruchamiania skanowania antywirusowego i, na przykład, wyłączyć autostart skanowania antywirusowego.

True

ScanOnlyExecutableFiles

Rodzaje plików do skanowania (skanowanie antywirusowe)

Choice

AllFiles – skanuj wszystkie pliki.

OnlyExecutables – skanuj tylko pliki wykonywalne. Pliki wykonywalne to pliki z rozszerzeniami APK (ZIP), DEX i SO.

AllFiles

ScanArchives

Skanuj archiwa bez rozpakowywania

Boolean

True – aplikacja rozpakowuje archiwa i skanuje ich zawartość.

False – aplikacja skanuje tylko pliki archiwum.

Aplikacja skanuje tylko archiwa z rozszerzeniem ZIP (APK).

True

ScanActionOnThreatFound

Działania dotyczące wykrywania zagrożeń (Skanowanie antywirusowe)

Choice

Quarantine –aplikacja umieszcza wykryte obiekty w Kwarantannie. Kwarantanna przechowuje pliki w archiwum, więc nie mogą one uszkodzić urządzenia. Kwarantanna umożliwia usunięcie lub przywrócenie plików, które zostały przeniesione do odizolowanego magazynu.

Delete – aplikacja usuwa wykryte obiekty.

Skip – aplikacja pozostawia wykryte obiekty w niezmienionej postaci. Jeśli wykryte obiekty zostaną pominięte, Kaspersky Endpoint Security for Android ostrzeże użytkownika o problemach z ochroną urządzenia. Gdy nastąpi próba uzyskania dostępu do obiektu na urządzeniu (np. Próba jego skopiowania lub otwarcia), aplikacja blokuje dostęp do obiektu.

AskUser – aplikacja prosi użytkownika o wybranie akcji dla każdego wykrytego obiektu: pomiń, poddaj kwarantannie lub usuń. Po wykryciu wielu obiektów użytkownik może zastosować wybraną akcję do wszystkich obiektów.

Informacje o wykrytych zagrożeniach i podjętych działaniach są rejestrowane w raportach aplikacji.

Kwarantanna

ScanLock

Blokuj konfigurację ustawień skanowania

Boolean

True – następujące ustawienia skanowania nie są dostępne dla użytkownika w ustawieniach aplikacji: typ plików do skanowania, skanowanie archiwów i działanie podjęte na wykrytym zagrożeniu.

False – użytkownik może skonfigurować ustawienia skanowania i, na przykład, wybrać akcję Pomiń dla wykrytych zagrożeń.

True

ScanAndProtectionAdwareRiskware

Blokuj adware, autodialery i riskware

Boolean

True – aplikacja wykrywa adware i inne aplikacje, które mogą być wykorzystywane przez przestępców do uszkodzenia urządzenia lub danych osobowych użytkownika.

False – aplikacja pomija adware i inne aplikacje, które mogą być wykorzystywane przez przestępców do uszkodzenia urządzenia lub danych osobowych użytkownika.

True

ProtectionMode

Tryb Ochrony w czasie rzeczywistym

Choice

Recommended – aplikacja skanuje tylko nowe aplikacje zaraz po ich zainstalowaniu, a także pliki z folderu Pobrane.

Extended – aplikacja skanuje wszystkie pliki, które użytkownik otwiera, modyfikuje, kopiuje, uruchamia i zapisuje na urządzeniu. Aplikacja skanuje również nowe aplikacje i pliki z folderu Pobrane.

Disabled – Ochrona w czasie rzeczywistym jest wyłączona.

Zalecana

UseKsnMode

Tryb Kaspersky Security Network

Choice

Recommended – aplikacja wymienia dane z Kaspеrsky Security Network (KSN). Kaspersky Endpoint Security for Android używa KSN do ochrony urządzenia przed zagrożeniami w czasie rzeczywistym (Ochrona w chmurze) oraz do działania Ochrony WWW w internecie.

Extended – aplikacja wymienia dane z Kaspersky Security Network i wysyła również do Laboratorium antywirusowego statystyki działania z Kaspersky Endpoint Security for Android. Te informacje umożliwiają śledzenie zagrożeń w czasie rzeczywistym. Żadne dane osobowe nie są gromadzone, przetwarzane ani przechowywane przez usługi KSN.

Disabled – aplikacja nie korzysta z danych z Kaspеrsky Security Network. Nie można włączyć Ochrony WWW (EnableWebFilter). Komponent Ochrona w chmurze nie jest dostępny dla Antywirusa.

Zalecana

ProtectScanOnlyExecutableFiles

Rodzaje plików do skanowania (ochrona w czasie rzeczywistym)

Boolean

AllFiles – skanuj wszystkie pliki.

OnlyExecutables – skanuj tylko pliki wykonywalne. Pliki wykonywalne to pliki z rozszerzeniami APK (ZIP), DEX i SO.

AllFiles

ProtectionActionOnThreatFound

Działania podejmowane po wykryciu zagrożeń (ochrona w czasie rzeczywistym)

Choice

Quarantine –aplikacja umieszcza wykryte obiekty w Kwarantannie. Kwarantanna przechowuje pliki w archiwum, więc nie mogą one uszkodzić urządzenia. Kwarantanna umożliwia usunięcie lub przywrócenie plików, które zostały przeniesione do odizolowanego magazynu.

Delete – aplikacja usuwa wykryte obiekty.

Skip – aplikacja pozostawia wykryte obiekty w niezmienionej postaci. Jeśli wykryte obiekty zostaną pominięte, Kaspersky Endpoint Security for Android ostrzeże użytkownika o problemach z ochroną urządzenia. Gdy nastąpi próba uzyskania dostępu do obiektu na urządzeniu (np. Próba jego skopiowania lub otwarcia), aplikacja blokuje dostęp do obiektu.

Informacje o wykrytych zagrożeniach i podjętych działaniach są rejestrowane w raportach aplikacji.

Kwarantanna

ProtectionLock

Zablokuj konfigurację ustawień ochrony w czasie rzeczywistym

Boolean

True – następujące ustawienia ochrony w czasie rzeczywistym nie są dostępne dla użytkownika w ustawieniach aplikacji: tryb ochrony w czasie rzeczywistym, typy plików do skanowania oraz akcja, która ma zostać podjęta na wykrytym zagrożeniu.

False – użytkownik może skonfigurować ustawienia ochrony w czasie rzeczywistym i, na przykład, wybrać akcję Pomiń dla wykrytych zagrożeń.

True

UpdateScheduleType

Tryb uruchamiania aktualizacji baz danych

Choice

Daily – sprawdzaj dostępność nowych antywirusowych baz danych i pobieraj je na urządzenia raz dziennie. Skonfiguruj czas rozpoczęcia aktualizacji bazy danych (UpdateScheduleTime).

Weekly – sprawdzaj dostępność nowych antywirusowych baz danych i pobieraj je na urządzenia raz w tygodniu. Wybierz dzień tygodnia, aby rozpocząć aktualizację bazy danych (UpdateScheduleDay) i skonfiguruj czas (UpdateScheduleTime).

Off – automatyczna aktualizacja antywirusowych baz danych jest wyłączona.

Niezależnie od ustawionej wartości użytkownik urządzenia może ręcznie uruchomić aktualizację antywirusowych baz danych.

Codziennie

UpdateScheduleDay

Dzień uruchomienia aktualizacji baz danych

Choice

Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday

Możesz wybrać tylko jedną wartość dla tego ustawienia.

Monday

UpdateScheduleTime

Czas uruchomienia aktualizacji baz danych

String

Czas można wyświetlić w formacie 24-godzinnym (na przykład 13:00) lub 12-godzinnym (na przykład 10:30 P.M.).

8:00

UpdateScheduleLock

Blokuj konfigurację trybu uruchamiania aktualizacji baz danych

Boolean

True – użytkownik nie może uzyskać dostępu do ustawień trybu uruchamiania aktualizacji baz danych w ustawieniach aplikacji.

False – użytkownik może skonfigurować tryb uruchamiania aktualizacji baz danych i, na przykład, wyłączyć automatyczne uruchamianie aktualizacji baz danych.

True

AllowUpdateInRoaming

Aktualizacja baz danych podczas roamingu

Boolean

True – aplikacja pobiera antywirusowe bazy danych, jeśli urządzenie znajduje się w strefie roamingu. Aplikacja pobiera antywirusowe bazy danych zgodnie z określonym terminarzem (UpdateScheduleType).

False – aplikacja nie pobiera antywirusowych baz danych, jeśli urządzenie znajduje się w sieci domowej.

False

EnableWebFilter

Ochrona WWW

Boolean

True – aplikacja używa komponentu Ochrona WWW do blokowania szkodliwych i phishingowych stron internetowych. Ochrona WWW obsługuje tylko przeglądarkę Google Chrome.

W celu zapewnienia działania komponentu Ochrona WWW muszą być spełnione następujące warunki:

 • Serwer proxy jest skonfigurowany w ustawieniach przeglądarki:

  ProxyMode = "fixed_servers"

  ProxyServer = "127.0.0.1:3128"

  DisableSpdy = true

  DataCompressionProxyEnabled = false

  Więcej informacji dotyczących konfigurowania Google Chrome można znaleźć na stronie Projektu Chromium.

  Po usunięciu aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android z urządzenia mobilnego, zresetuj ustawienia serwera proxy.

 • Korzystanie z KSN jest włączone w ustawieniach aplikacji:

  UseKsnMode = Recommended lub UseKsnMode = Extended

 • Zalecane jest wybranie Google Chrome jako domyślnej przeglądarki w ustawieniach systemu operacyjnego.

  False – ochrona przed szkodliwymi i phishingowymi stronami internetowymi jest wyłączona.

False

EnableWebFilterLock

Blokuj konfigurację Ochrony WWW

Boolean

True – użytkownik nie może uzyskać dostępu do ustawień Ochrony WWW w ustawieniach aplikacji.

False – użytkownik może skonfigurować ustawienia Ochrony WWW i, na przykład, wyłączyć ochronę przed szkodliwymi i phishingowymi stronami internetowymi.

True

UpdateServer

Adres serwera źródła uaktualnień baz danych

String

Adres serwera, na którym znajdują się uaktualnienia baz danych, na przykład, http://update.server.com.

Jeśli pozostawisz pole puste, Kaspersky Endpoint Security for Android będzie korzystał z serwerów aktualizacji baz danych Kaspersky Lab.

 

AllowGoogleAnalytics

Wysyłanie danych do Google Analytics

Boolean

True – aplikacja automatycznie wysyła dane dotyczące działania Kaspersky Endpoint Security for Android do usługi Google Analytics. Te dane są potrzebne do udoskonalenia działania aplikacji i przeanalizowania zadowolenia użytkownika. Dane są przesyłane do usług Google Analytics poprzez bezpieczne połączenie. Ochrona i dostęp do danych są regulowane zgodnie z warunkami korzystania z usługi Google Analytics.

False – wysyłanie danych do usługi Google Analytics jest wyłączone.

True

Przejdź do góry